ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden van Magna Hifi met Commercieel Register: 59851481 Alkmaar

1.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van Magna Hifi. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Magna Hifi. Op verzoek sturen wij u een schriftelijke kopie.

Door gebruik te maken van de diensten die Magna Hifi geeft, bent u het eens met de algemene voorwaarden zoals uiteengezet in deze Regels .. Magna Hifi behoudt zich het recht voor om haar voorwaarden en/of voorwaarden te wijzigen na het verstrijken van de periode om te veranderen.

Tenzij anders overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bepalingen van derden niet erkend door Magna Hifi.

Magna Hifi garandeert dat het product aan het contract voldoet en voldoet aan de specificaties die in het aanbod worden vermeld.

2. Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Volgens de regels van de verkoop op afstand zal Magna Hifi bestellingen binnen 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk geschreven speciaal overeengekomen. Als dit niet mogelijk is (omdat de bestelling niet meer op voorraad is of niet meer beschikbaar is), of er andere redenen zijn voor vertraging, of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsingsorderbericht en in dat geval heeft hij het recht om de bestelling zonder boete te annuleren.

De leveringsverplichting Magna Hifi, onder voorbehoud van bewijs, is voldaan zodra de ooit aangeboden aan de consumptiegoederen geleverd door Magna Hifi. Voor thuisbezorging breidt het rapport van de vervoerder, waarin weigering van aanvaarding, volledig bewijs van het aanbod te leveren.

Alle op de website genoemde voorwaarden zijn indicatief. Op termijnen kunnen dus niet juridisch bindend zijn.

3. Prijzen

Prijzen zullen niet worden verhoogd binnen de looptijd van het aanbod, tenzij juridische stappen noodzakelijk zijn of als de fabrikant tussentijdse prijs beleid.

Alle prijzen op de site zijn onderhevig aan drukfouten. Voor de gevolgen van drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen die op de site worden betaald, zijn in euro’s en inclusief het toepasselijke btw-tarief wanneer u zich binnen de Europese Unie bevindt

Burgers buiten de Europese Unie kunnen betalen in EURO of USD en betalen prijs exclusief BTW. Dan wordt u in feite importeur en bent u onderworpen aan douane- en accijns- en btw-betalingen. Indien in de verkoopvoorwaarden geen andere regeling is vermeld, worden de goederen normaliter bij binnenkomst in het bezit van de douaneautoriteit gehouden, in afwachting van de betaling van rechten en belastingen.

4. Betaling

Tenzij anders bepaald in het contract of aanvullende voorwaarden, moeten de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het begin van de afkoelingsperiode of bij afwezigheid van een bedenktijd binnen 14 dagen na de sluiting van de overeenkomst worden betaald. In het geval van een overeenkomst voor het verlenen van een dienst, begint deze periode op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Bij de verkoop van producten aan consumenten kan de consument in termen van nooit worden verplicht om een voorschot van meer dan 50% te betalen. Indien de betaling wordt overeengekomen, kan de consument geen rechten met betrekking tot de uitvoering van de bestelling of dienst(en) doen gelden voordat het voorschot is betaald. De consument heeft de plicht om de aan de exploitant verstrekte of gespecificeerde gegevens onmiddellijk onnauwkeurig te maken.
Indien de consument niet in staat is aan zijn betalingsverplichting(s) te voldoen, is dat, nadat de ondernemer de betalingsachterstand heeft vastgesteld en de ondernemer een termijn van 14 dagen heeft toegekend om te voldoen aan zijn betalingsverplichtingen, na wanbetaling binnen deze termijn van 14 dagen, het uitstaande bedrag van de wettelijke rente en de ondernemer het recht heeft om de door hem in rekening gebrachte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen meer dan 15% van de uitstaande bedragen tot € 2.500; 10% op de volgende € 2.500 en 5% op de volgende € 5.000 met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan profiteren consumenten verschillen van deze bedragen en percentages.

5. Termijnweergave / herroepingsrecht

Zie onze verklaring over het retourbeleid

6. Privacybeleid en gegevens

Als u een bestelling plaatst bij Magna Hifi, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Magna Hifi. Magna Hifi gebruikt uw gegevens om bestellingen zo snel en eenvoudig mogelijk te verwerken. Magna Hifi houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal uw gegevens niet aan derden verstrekken.

Magna Hifi respecteert de privacy van de gebruikers van de website en zorgt voor vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.

Magna Hifi in sommige gevallen gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf uit deze lijst te verwijderen.

Indien juridische diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inspectievereisten in persoonsgegevens dit kunnen doorgeven.

7. Garantie

Magna Hifi garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid zoals bedoeld door de partijen bij het contract zijn redelijk, en is daarom verantwoordelijk voor de fabrikant van het product geleverd aan u.

De garantie van Magna Hifi Hole in de datum van aankoop en wordt geleverd met nieuw geleverde producten die overeenkomen met de garantieperiode van de fabrikant, zoals verstrekt door de fabrikant. Voor alle andere activiteiten, zoals upgrades, gebruikte auto’s, wijzigingen en reparaties zijn gerechtvaardigd voor 6 maanden alleen op verrichte werkzaamheden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Verbruiksartikelen zijn niet inbegrepen in de garantie. Magna Hifi is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies over het gebruik of de toepassing van het bedrijf.

De consument is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Indien de goederen verkeerd, ontoereikend of onvolledig geleverd worden, dan moet de klant (alvorens over te gaan tot magna Hifi) om deze gebreken onmiddellijk schriftelijk aan Magna Hifi te melden met een duidelijke en uitgebreide beschrijving van de klacht. Eventuele gebreken of defecte goederen moeten en kunnen opzoeken 2 maanden na levering aan Magna Hifi schriftelijk worden gemeld. De retourzending van goederen moet in originele verpakking (inclusief accessoires en documentatie) en in nieuwstaat zijn. Werking na detectie van storingen, schade die optreedt na detectie van storingen, lasten en / of wederverkoop na detectie van storingen, doet het recht om te claimen en terug te keren ongeldig.

Indien klachten van consumenten gerechtvaardigd worden geacht door Magna Hifi, zal Magna Hifi naar eigen keuze of de geleverde goederen gratis vervangen, repareren of aan de consument een schriftelijke compensatieregeling aanbieden, mits de aansprakelijkheid van Magna Hifi en dus het schadebedrag beperkt is tot niet meer dan het factuurbedrag van de desbetreffende goederen, of (bij Magna Hifi) tot het maximum in het betrokken geval dat de aansprakelijkheid van Magna Hifi gedekt is. Elke aansprakelijkheid van Magna Hifi voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, inclusief aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, compensatie voor indirecte of gevolgschade of schade voor verloren winsten.

Magna Hifi is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of gelijkwaardige roekeloosheid van de gebruiker.

Deze garantie is niet van toepassing als:

A) zolang de consument tegen Magna Hifi in gebreke is;

B) de consument de geleverde goederen zelf heeft gerepareerd en/of door derden heeft verwerkt om te repareren en/of te bewerken.

C) de geleverde goederen zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of behandeld in strijd met de instructies van Magna Hifi en/of het gebruik;

D) de geleverde goederen worden niet onderhouden zoals men dit redelijk had kunnen verwachten.

E) waren geheel of gedeeltelijk het gevolg van regelgeving die de overheid heeft gemaakt of zal maken met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

8. Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn niet bindend, tenzij anders vermeld in de aanbieding.
Na aanvaarding van een bod door de koper behoudt Magna Hifi zich het recht voor om binnen 3 werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding aan te bieden in te trekken of af te wijken.
Mondelinge overeenkomsten Magna Hifi pas nadat ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
Alle Magna Hifi zijn niet automatisch van toepassing op herhaalbestellingen.
Magna Hifi kan niet aan zijn aanbod worden gehouden als de klant had moeten begrijpen dat het aanbod, of enig deel daarvan, een duidelijke fout of fout is.
Toevoegingen, wijzigingen en/of verdere overeenkomsten zijn alleen effectief als ze schriftelijk zijn.

9. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Magna Hifi en een klant komt tot stand nadat een bestelling of instructie door Magna Hifi de haalbaarheid heeft beoordeeld.
Magna Hifi behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, bestellingen of contracten niet te accepteren of alleen de voorwaarde te accepteren dat de verzending onder rembours of voorschot gaat.

10. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, enz.; bijvoorbeeld gegevens over gewicht, afmetingen, kleuren, afbeeldingen, etiketten, etc. op de website van Magna Hifi zijn slechts bij benadering, zijn indicatief en mogen niet leiden tot schade of ontbinding van het contract.

11. Overmacht

Magna Hifi is niet aansprakelijk als en wanneer zij wegens overmacht niet kan worden vervuld.

Overmacht betekent een vreemde reden, en elke omstandigheid, die ze niet kan worden op het risico van redelijkheid. Vertraging of storing door onze leveranciers, storingen in het internet, storingen in de stroomstoringen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in technologie van derden, transportproblemen, stakingen, overheidsmaatregelen, leveringsvertraging, nalatigheid door leveranciers en/of fabrikanten van Magna Hifi, alsmede van individuen, ziekte, defecten in het apparaat of verzending tellen expliciet als overmacht.

Magna Hifi behoudt zich in geval van overmacht voor om het recht op zijn verplichtingen op te schorten en heeft ook het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te eisen dat de inhoud van de overeenkomst zo gedetailleerd mogelijk wordt gewijzigd. Magna Hifi is in geen geval verplicht een boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Magna Hifi, wanneer de situatie van overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoet of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoet, heeft zij het recht om het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument verplicht deze factuur te betalen alsof het om een afzonderlijke overeenkomst gaat. Dit geldt niet als het reeds geleverde of leverbare onderdeel geen onafhankelijke waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid

Magna Hifi is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere eigendommen door oneigenlijk gebruik van de producten. Lees voor gebruik de instructies op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

De aansprakelijkheid van Magna Hifi en dus het bedrag van de vergoeding is beperkt tot niet meer dan het factuurbedrag van de betrokken goederen, of (bij Magna Hifi) tot het maximum in het geval van de aansprakelijkheid van Magna Hifi bedrag gedekt. Elke aansprakelijkheid van Magna Hifi voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, inclusief aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, compensatie voor indirecte of gevolgschade of schade voor verloren winsten.

Magna Hifi is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of gelijkwaardige roekeloosheid van de gebruiker.

13. Behoud van de titel

De eigendom van alle Magna Hifi aan de verkochte en geleverde consumptiegoederen blijft bij Magna Hifi totdat de vorderingen van Magna Hifi op grond van de overeenkomst of eerdere of latere soortgelijke overeenkomsten niet zijn nagekomen totdat de consument de uitgevoerde werkzaamheden of uit deze of soortgelijke overeenkomsten niet heeft uitgevoerd en zolang de vorderingen van de consument Magna Hifi wegens het niet nakomen van dergelijke verbintenissen nog niet zijn nagekomen. , met inbegrip van vorderingen op het gebied van sancties, rente en kosten, allemaal als omschreven in artikel 3:92 BW.

Welke goederen die door Magna Hifi worden geleverd, onderworpen zijn aan het behoud van de eigendom, mogen alleen worden doorverkocht in het kader van normale bedrijfsactiviteiten en mogen nooit als betaling worden gebruikt.

De consument heeft niet het recht om op een andere manier te beloven onder de titel vallen of bezwaar maken.

De consument geeft onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Magna Hifi of wordt benoemd door Magna Hifi derde set, in alle gevallen waarin Magna Hifi zijn eigendom uit te oefenen, al die sites en locaties waar haar eigendom is dan gevestigd en zaken doen er te dragen.

Indien derden beslag leggen op de geleverde goederen of het recht hebben om vast te stellen of uit te oefenen, is de consument verplicht Magna Hifi zo spoedig mogelijk te informeren.

De consument is verplicht om de geleverde goederen onder behoud van de titel te verzekeren en verzekerd te blijven tegen brand-, explosie- en waterschade en diefstal en het beleid van deze verzekering op het eerste verzoek om inspectie bij Magna Hifi.

Toepasselijk recht / jurisdictie

Alle overeenkomsten vallen onder de Nederlandse wet.

Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen Magna Hifi en koper, die niet kan worden opgelost in onderlinge overeenstemming, de bevoegde rechter binnen het district Alkmaar kennis, tenzij Magna Hi er de voorkeur aan het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper, en met uitzondering van de geschillen die onder de bevoegdheid van een magistraat vallen.